Ryhmätheraplay-kouluttajien terveiset

Rohkeus ottaa kontaktia ja olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa on yksi tämän aikakauden tärkeimmistä taidoista. Suomalaiseen kasvatuskulttuuriin on pitkään kuulunut välttelevä vuorovaikutustyyli, jossa katsekontakti, toisen hyväntahtoinen ja sopivaisuuden rajoissa tapahtuva koskettaminen sekä luonteva ja rento yhdessäolo eivät ole olleet kovinkaan itsestään selviä.

Nyky-yhteiskunnassamme vallitsee usein suorituskeskeisyyden ilmapiiri, jossa jokainen tekomme tai sanomamme ovat arviointikohteina. Itsenäinen pärjääminen koetaan arvokkaaksi asiaksi ja sitä halutaan korostaa. Jalkoihin jää usein hetkeen pysähtyminen, siitä nauttiminen sekä omien tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen. Nämä ovat kuitenkin avainasioita empaattisuuden ja myötätunnon syntymiselle. Myös yhteisöllisyys, ihmisten luomat verkostot sekä osallisuuden kokemus ovat asioita, jotka helposti unohtuvat suorittamisen kulttuurissa. Itsensä ja toisten ihmisten hyväksyminen sellaisenaan ovat kuitenkin myös uudessa koulujen opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmassa (2016) kantavina arvoina.  

Ryhmätheraplay on nimikesuojattu ja rekisteröity menetelmä, jossa on kyse leikkisästä ja aktiivisesti yhteyttä rakentavasta toiminnasta. Sen tavoitteena on kasvattaa lapsen/nuoren positiivista minäkuvaa, itseluottamusta sekä osallisuuden tunnetta. Sen tarkoituksena on tarjota sopivia haasteita, onnistumisen kokemuksia, iloista vuorovaikutusta, hoivaa ja rohkaisua. 

Ryhmätheraplay tarjoaa lapsille/nuorille tilaisuuden rakentaa toimiva yhteys sekä ohjaaviin aikuisiin että vertaisryhmään. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteisiä elämyksiä, riemuita ryhmän jäsenenä olemisesta ja yhdessä tekemisestä. Hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä harjoitellaan muiden huomioonottamista, myönteisen huomion kohteena olemista sekä koetaan turvallista osallistumista.

Käytännössä ryhmätheraplay on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja hauskaa leikkiä, joka soveltuu kaikille. Ryhmätheraplay on rantautunut Suomeen 1990-luvulla, jolloin sitä ryhdyttiin toteuttamaan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Tänä päivänä sitä toteutetaan myös mm. osana lastensuojelutyötä sekä vanhusten palveluissa.

Suomen Theraplay-yhdistyksen ryhmätheraplay-kouluttajat toivottavat lämmintä ja aurinkoista kevättä!