Theraplay-koulutusohjelman rakenne

Suomen Theraplay-yhdistyksen Theraplay® kouluttautumisohjeet

Tiivistelmä koulutuksesta:

Theraplay on rekisteröity hoitomalli ja sen koulutusohjelmasta vastaa Suomessa Suomen Theraplay-yhdistys yhteistyössä koulutusoikeuksia myöntävän Theraplay Instituutin kanssa.

Theraplay-koulutus ei johda psykoterapeutin pätevyyteen (VALVIRA).

Theraplay-koulutuksesta valmistuu Theraplay Practitioner -pätevyyden suorittaneita työntekijöitä. 

 • Koulutukseen hyväksytään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä (kohta I).
 • Koulutukseen kuuluu tietty määrä koulutuspäiviä (II), jotka jakaantuvat peruskurssiin sekä jatkokoulutuksena toimiviin teemapäiviin.
 • Toiseksi koulutukseen kuuluu tietty määrä tehtyjä Theraplay-hoitoja (II, kohta 5.), eli kokonaisia hoitoprosesseja sisältäen määrätyn määrän Theraplay-istuntoja sekä lapsen että vanhemman työntekijänä.
 • Kolmanneksi koulutus sisältää tietyn määrän työnohjaustunteja (II, kohta 6.), joista osa käytetään omien hoitonauhojen sekä kirjallisten raportointitöiden käsittelyyn ja osa toisten tekemien hoitojen työnohjauksen seuraamiseen.
 • Neljänneksi koulutukseen kuuluu kirjallisia raportteja (II, kohta 7.) sekä MIM-havaintojen tekemisestä että jokaisesta koulutushoidosta.
 • Viidenneksi koulutus sisältää erillisen väli- ja loppuarvion (II, kohta 8.), jotka lähetetään Theraplay Instituuttiin Yhdysvaltoihin.
 • Hyväksytyn loppuarvion jälkeen koulutettava saa todistuksen suoraan Instituutista. (II, kohta 8.).
 • Myös valmistumisen jälkeen on tärkeää jatkaa työnohjausta ja säilyttää yhteys Suomen Theraplay-yhdistykseen, jonka perustehtävä on valvoa Theraplayn oikeaoppista toteutusta myös valmistuneiden kohdalla (III, V).

Koko koulutus kestää keskimäärin kahdesta neljään vuotta, mutta voi mennä nopeammin tai kestää kauemmin riippuen hoitojen ja työnohjauksien kertymisestä. Koulutus vastaa kokonaissuorituksena 30 opintopistettä. Alla olevissa ohjeissa on kerrottu kaikki vaiheet, jotka kuuluvat Theraplay-kouluttautumiseen Suomessa.

I Koulutusohjelmaan hyväksyminen

Theraplay-koulutukseen voi hakea koulutuksensa päättänyt ammattihenkilö, joka

 • työskentelee lasten ja perheiden kanssa, ja on ammattinsa puolesta vastuussa näistä perheistä ja
 • jolla on ohjaus työhönsä joko toimipisteensä kautta, tai yksityisesti (yksityiset ammatinharjoittajat)

Suomen Theraplay-yhdistys järjestää vuosittain yhden aloittavan peruskoulutusvaiheen, peruskurssin, johon hakuohjeet löytyvät koulutuskalenteristamme.

Työpaikkakohtaisesti on myös tilattavissa oma peruskoulutusvaihe (tiedustelut ja tarjouspyynnöt: info@theraplay.fi).

Theraplay Practitioner

Theraplay-koulutuksesta valmistutaan Theraplay Practitioner -nimikkeellä, joka on the Theraplay Theraplay Insituten käyttämä kansainvälinen tutkintonimike. Theraplay-koulutuksen läpikäynyt henkilö omaa valmiudet toteuttaa theraplay-hoitoja.  Huom. Jokaisen ammattiharjoittajan vastuulla on ottaa itse selvää, voiko hän myös  Valviran ohjeiden mukaan tarjota palveluita itsenäisenä palveluntarjoajana. Jokaisen vastuulla on huolehtia siitä, että jos on oikeus tarjota palveluita yksityisenä ammatinharjoittajana, theraplay-hoitojen tulee toteutua koulutuksessa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Suomen Theraplay-yhdistys ei vastaa yksityisesti theraplay-hoitoa tarjoavien oikeuksista myydä perheille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, vaan tästä vastaa Suomessa Valvira.

Mitä on theraplay-hoito?

Theraplay Practitioner -koulutukseen valitaan Suomessa henkilöt, jotka ovat suorittaneet loppuun sosiaali- tai terveydenhuollon alan perustutkinnon ja työskentelevät ammatillisesti lasten ja perheiden parissa.

Nämä ohjeet on päivitetty 19.9.2019 Suomen Theraplay-yhdistyksen hallituksen kokouksessa.

II Koulutuksen rakenne

1. Peruskurssi (5 päivää)

Koulutus alkaa hyväksymisen jälkeen viiden (5) päivän peruskurssilla, jota ennen luetaan Theraplayn Käsikirja, josta suosittelemme ajantasaisimpana teoksena englanninkielistä, viimeisintä painosta. Koulutuksen jälkeen tehdään ensimmäinen hoitoistunto, joka on myös edellytys koulutusohjelmaan rekisteröitymiselle.

2. Rekisteröityminen

Peruskurssin jälkeen voi rekisteröityä koulutusohjelmaan. Rekisteröityminen tapahtuu seuraavasti:

a) Hoitoistuntonauha ja siihen liittyvä MIM-havainnointi esitetään työnohjauksessa. Sen perusteella arvioidaan hakijan mahdollisuudet ryhtyä Theraplay-työhön.

Rekisteröitymisnauha näytetään omassa muussa työnohjauksessa, jota vetää yhdistyksen hyväksymä työnohjaaja tai kouluttaja. Työnohjauksista kerrotaan tarkemmin kohdassa IV.

b) Rekisteröitymisilmoitus tehdään lomakkeella (www.theraplay.fi). Ilmoituksen lisäksi yhdistykselle tulee toimittaa cv, mikäli sitä ei ole toimitettu peruskurssille hakemisen yhteydessä. Rekisteröitymisen jälkeen koulutettava voi käyttää työstään nimikettä ”Theraplay (koulutuksessa)” ja aloittaa koulutussuoritteiden keräämisen.

c) Suorituksiin liittyvistä merkinnöistä koulutettava huolehtii itse. Helpoimmin se tapahtuu keräämällä merkinnät koulutuspassiin, jonka saa sähköpostitse yhdistykseltä kuittauksena rekisteröitymiseen.

3. Yhdistyksen jäsenyys ja koulutusohjelmamaksut

Koulutusohjelmaan rekisteröitymisen jälkeen koulutettavalta peritään vuosittainen koulutusohjelmamaksu 50€ (sis. alv 24%). Maksulla kustannetaan koulutusten järjestämisestä aiheutuvia kuluja.

Koulutusohjelmassa mukana olo edellyttää myös jäsenyyttä Suomen Theraplay-yhdistyksessä ja vuosittaista jäsenmaksua (40€ vuonna 2023). Mikäli koulutukseen tulee yli vuoden keskeytys, ilmoita se erikseen omalle työnohjaajalle ja yhdistyksen sihteerille.

4. Jatkokoulutuspäivät (4 teemapäivää)

Jatkokoulutus koostuu neljästä teemapäivästä, jotka koulutettava voi valita itselleen tärkeistä aihealueista. Vuosittain vaihtuva ohjelma näkyy sivuillamme kohdassa koulutuskalenteri. Yhden päivistä on oltava MIM-teemapäivä sekä yhden Vanhempien kanssa tehtävän työn teemapäivä.

MIM-teemapäivä voidaan lukea osaksi theraplay-koulutusta, ja siitä annetaan koulutusmerkintä myös koulutusohjelmaan rekisteröitymisen jälkeen. Muita teemapäiviä ei lueta osaksi koulutusta, jos ne käydään ennen rekisteröitymistä.

5. Theraplay-koulutushoidot

Työnohjattuja hoitoja on oltava vähintään seitsemän joista kolme voi olla vanhemman hoitoja ja yksi voi olla vanhempi-lapsi ryhmä (kts. alla tarkemmat edellytykset näille). Jokaisen hoidon on oltava prosessi, johon kuuluu MIM-havainnointi, vanhemman haastattelut. varsinaiset hoitokerrat sekä seuranta. Terapiakertojen kokonaismäärä tulee olla 120.

Lapsen kanssa tehtäviä istuntoja on oltava min. 50. Vanhemman kanssa tehtäviksi hoidoiksi lasketaan työparina tehtävät theraplay-hoidot, joissa toimii vanhemman terapeuttina. Tällöin hoitokerroiksi voi laskea myös vanhemman haastattelukerrat ja vanhempien oman istunnon. Myös välikeskustelut theraplay-hoitoon liittyen lasketaan hoitokerroiksi.

 • Hyväksytään 3 vanhemman työntekijänä tehtyä prosessia. Näillä tarkoitetaan 1) kahden terapeutin mallissa vanhemman terapeuttina toimimista, 2) yhden terapeutin mallissa vanhemman prosessin työnohjauttamista ja yhteenvedon tekemistä. Huom. Samaa casea ei voi käyttää lapsen ja vanhemman hoitona. Enintään 46 sessiota yhteensä.
 • 1 voi olla ryhmä. Tässä on kaksi eri mallia. Joko on käynyt myös A-ryhmäkurssin ja osaa sen pohjalta toteuttaa hoidollisen ryhmän. TAI työnohjaaja ottaa vastuulleen, että koulutettava hallitsee riittävästi RYHMÄtheraplayn osaamista jotta voi toteuttaa hoidollisen ryhmä. So. Hoidossa tulee näkyä ryhmätheraplayn periaatteet: kyky käyttää ryhmää, toimia yhdessä jne. Hoidot ovat vanhemman ja lapsen välisiä ryhmiä. Videoituja, työnohjattuja.

Yksi hoitoprosessi kestää tyypillisesti yli 10 kertaa. Jokaisen koulutettavan on myös huolehdittava siitä, että saa kokemuksia eri tavoin oireilevien ja eri-ikäisten lasten hoidoista. Poikkeuksena tästä ovat ne Theraplay-pätevyyttä suorittavat ammattihenkilöt, jotka selvästi tulevat käyttämään hoitoa vain tietyn ikäryhmän, esimerkiksi alle 3-vuotiaiden kanssa. Jokainen koulutushoito kootaan kirjalliseksi yhteenvedoksi ja toimitetaan hyväksyttäväksi omalle työnohjajaalle mielellään mahdollisimman pian hoidon päättymisen jälkeen.

6. Työnohjaukset

Työnohjaus koostuu kahdenlaisista kerroista. Toisissa käsitellään koulutettavan omia nauhoitettuja hoitokertoja ja toisissa hän seuraa muiden tekemää Theraplay-työskentelyä. Jokainen koulutushoito on tuotava vähintään yhden kerran omaan työnohjaukseeen. Loppuraportin voi toimittaa vain sille työnohjaajalle, joka on työnohjannut ko. Koulutushoitoa

 • Oman työn ohjausta, jossa käsitellään oman lapsen/vanhemman hoitokerrasta tehtyä nauhaa on oltava vähintään 24. Jokaisen hoitokerran yhteydessä käsitellään myös perheen MIM, joko suusanallisesti tai katsomalla siitä osa.
 • Ryhmätyönohjausta, jossa seurataan muiden tekemää työtä, on oltava vähintään 10 kertaa.

Ohjauskerrasta tehdään passiin merkintä joko oman nauhan näyttökertana tai ryhmätyönohjauskertana tai molempina, alla olevien ohjeiden mukaan.

 • Minimiaika yhdelle työnohjaukselle on 45 min. VOI saada 2 merkintää 1,5 työnohjauksesta, JOS tuo selkeästi kaksi eri omaa casea TAI oma nauha + osallistuminen ryhmän toisen henkilön theraplay-työn työnohjauksen seuraamiseen. ELI saa 2 merkintää. Maksimissaan voi saada kolme merkintää YLI kolmen tunnin työnohjauksista: 2 omaa (JOS kaksi eri casea) ja ryhmätyönohjaus merkinnän, tai 1 oma nauha ja 2 ryhmätyöohjausmerkintää. Käytä järkeäsi! Kaikista 45 min moduuleista saa merkinnän. Mutta, yli kolmen tunnin työnohjauksista ei voi saada kuin max 3 merkintää.

Jokainen koulutettava huolehtii itsenäisesti työnohjausmerkinnöistään!

Työnohjauksen sessiolomake

7. Kirjalliset raportit

Kustakin koulutushoidoista tehdään kirjallinen yhteenveto (Liite 2). Lisäksi koulutuksen aikana kirjoitetaan 4 kirjallista MIM-raporttia, joiden ohjeet saadaan MIM-teemapäivässä.

Teemapäivien järjestämisajankohdat löytyvät yhdistyksen koulutuskalenterista.

HUOM. KAIKKI KOULUTUKSEN AIKANA TEHTÄVÄT KIRJALLISET KOOSTEET (MIM-RAPORTIT, HOITORAPORTIT JNE.) SÄILYTTÄÄ KOULUTETTAVA ITSE SEN JÄLKEEN KUN ON HYVÄKSYTYSTI ESITTÄNYT NE TYÖNOHJAUKSESSA JA/TAI SAANUT NIISTÄ TYÖNOHJAAJAN PALAUTTEEN.


8. Theraplay Instituuttiin lähetettävät/hyväksytettävät väli- ja loppuarviot

Väliarvio

Kun on tehnyt 4 hoitoa ja osallistunut 16 kertaa omaan työnohjaukseen, lähetetään väliarvionauha Theraplay Instituuttiin Yhdysvaltoihin. Koulutettava työstää oman työnohjaajansa kanssa väliarvionauhan, jolloin on samalla suositeltavaa hyväksyttää kirjalliset koosteet siihen astisista hoidoista. Välinauhan lähettämisen yhteydessä täytetään 2 lomaketta (”Session Supervision Form” sekä ”Intermediate self-description by dimension”) yhdessä oman työnohjaajan kanssa.

Väliarvion lähettäminen Theraplay Instituteen:

 • Lähetettävä materiaali ladataan sähköisesti, TTIin sivuilla olevien erillisohjeiden mukaan (www.theraplay.org). https://theraplay.org/certification/submit-your-video/
 • Liitä mukaan väli-arviointiin lomakkeet (2kpl) sivun alaosasta sekä lyhyt englanninkielinen cv (josta ilmenee henkilö- ja yhteystietosi, varsinainen koulutuksesi sekä nykyinen työpaikkasi), samoin tästä on ohjeet TTI:n sivuilla.
 • Täytä vielä koulutuspassistasi tiedot väliarvion lähetyslomakkeeseen. Suomen Theraplay-yhdistys laskuttaa väliarviomaksun 225€ (sis. alv 24%) ja välittää maksun Theraplay Instituutille. Väli- ja loppuarvion hinnat päivitetään ajoittain vastaamaan todellisia kustannuksia, jotka vaihtuvat dollarin kurssin mukaan! 
 • Väli- ja loppunauhojen tulee Theraplay Instituten ohjeiden mukaan olla lähetettäessa alle kolme kuukautta vanhoja.

Muistathan täyttää myös Suomen Theraplay-yhdistyksen väliarviolomakkeen. Suomen Theraplay-yhdistys ei tarvitse TTI:lle lähetettyä nauhaa – pelkkä lomake riittää.

Loppuarvio

Kun on välinauhan jälkeen tehnyt loput 3 hoitoa, sekä osallistunut vielä kahdeksaan omaan työnohjaukseen, lähetetään loppuarvionauha Theraplay Instituuttiin. Koulutettava työstää oman työnohjaajansa kanssa loppuarvionauhan, jonka yhteydessä työnohjaaja hyväksyy kaikki hoitokoosteet. Ohjeet hoitotietojen kirjaamiseen löytyvät liitteestä 2. Loppunauhan lähettämisen yhteydessä täytetään 2 lomaketta (”Session Supervision Form” sekä ”Final self-description by Dimension”) yhdessä oman työnohjaajan kanssa.

Loppuarvion lähettäminen Theraplay Instituteen: Samat ohjeet kuin yllä koskien välinauhaa.

Muistathan täyttää myös Suomen Theraplay-yhdistyksen loppuarviolomakkeen. Suomen Theraplay-yhdistys ei tarvitse TTI:lle lähetettyä nauhaa – pelkkä lomake riittää.

Todistukset

Kun koulutettavan työnohjaaja on tarkistanut kaikki opintosuoritteet Suomessa ja loppunauha on hyväksytty  The Theraplay Instituutissa, saa koulutettava palautteen sähköpostitse ja todistuksensa postitse suoraan Yhdysvalloista.

Suomen Theraplay-yhdistykselle olisi hyvä ilmoittaa todistuksen saapumisesta ja toimittaa samalla tiedot mahdollisesta yksityisestä Theraplay-terapian tarjoamisesta, mikäli yhteystiedot halutaan näkyville yhdistyksen internet-sivujen Terapeutit -osioon.

Instituutista toimitettu todistus perusopinnoista on valmistuneelle maksuton. Maksullisen (20€) uusintatoimituksen (kadonnut todistus) voi pyytää erikseen osoitteesta  info@theraplay.fi.

Theraplay Practitioner -koulutuksen hinnasta

Koulutuksen kokonaishintaa on hyvin haasteellista määritellä, sillä siihen vaikuttaa useita tekijöitä. Yritämme kuitenkin avata hinnan muodostumista tällä sivulla.

Theraplay-koulutukseen kuuluu peruskurssi 1289€, jäsen- ja koulutusohjelmamaksut ~90€/vuosi, teemapäivät (4 kpl * ~316€) ja niiden lisäksi väli- ja loppuarviot (~200€/arvio). Työnohjaajat hinnoittelevat ohjauksensa itse, ja hintojen välillä on suurtakin vaihtelua. Hinta voi riippua ryhmän koosta, sovitun työnohjauksen kestosta ja esim. mahdollisista matkakuluista. Tyypillisesti osallistuminen on ryhmässä 100 euron kieppeillä, ja sen molemmin puolin – ehkä noin 60-150€?

Koulutettavien välillä on suurtakin vaihtelua sen suhteen, kuinka nopeasti koulutuksen suorittavat. Esimerkiksi koulutusohjelmamaksujen määrä riippuu täysin suorituksen kestosta, sillä koulutusohjelmamaksu laskutetaan vuosittain. Keskimäärin koko koulutus kestää kahdesta neljään vuotta, mutta voi mennä nopeammin tai kestää kauemmin riippuen hoitojen ja työnohjauksien kertymisestä.

 

Kuva 2012 Valmistuneiden Theraplay-terapeuttien jatkokoulutuspäiviltä.

III Valmistumisen jälkeen

Valmistumisen jälkeen koulutettava voi aiemmasta koulutuksestaan riippuen aloittaa

1) itsenäisen theraplay-hoitojen toteuttamisen tai

2) Theraplay-hoidon toteuttamisen osana muuta toimenkuvaansa.

Suomen Theraplay-yhdistyksen tehtävänä on valvoa kaikkien Theraplay Practitioner -koulutuksen saaneiden toimintaa, ja siksi yhteydenpito yhdistykseen on tärkeää myös koulutuksen jälkeen. On suositeltavaa jatkaa omaa työnohjausta yhdistyksen hyväksymillä työnohjaajilla tai kouluttajilla. Mikäli omissa hoidoissa tulee useamman vuoden tauko, on erityisen tärkeää olla yhteydessä yhdistykseen ja varmistaa esim. työnohjauksen uusi tarve.

Yhdistys pyrkii nykyään järjestämään vuosittain valmistuneille omia jatkokoulutus-/työnohjauspäiviä.

 

IV Koulutuksen keskeytyminen

Mikäli suoritetun peruskurssin ja rekisteröitymisen jälkeen on kulunut yli 5 vuotta, ennen kuin kouluttautuva jatkaa koulutusprosessia, tulee hänen varmistaa omalta työnohjaajaltaan, täytyykö rekisteröitymisvaihe suorittaa uudestaan. Tässä vaiheessa arvioidaan kouluttautuvan mahdollisuus tulla hyväksytyksi uudelleen koulutusohjelmaan.

Huom! Ilman koulutussuoritteita, vailla välinauhaa 5 vuoden kuluessa rekisteröitymisestä oleva opiskelija ei voi käyttää työssään nimikettä ”Theraplay Practitioner (koulutuksessa)”.

V Theraplay-nimikkeiden käytön valvonta

Suomen Theraplay-yhdistys valvoo koulutettavien ja jo valmistuneiden työskentelyä. Mikäli painavia syitä ilmenee, voi yhdistyksen hallitus yhdessä eettisen toimikunnan kanssa esittää Theraplay Instituutille Theraplay Practitioner -nimikkeen käyttöoikeuden poistamista koulutettavalta/jo valmistuneelta.

VI Eettinen toimikunta opiskelijan tukena

Eettisen toimikunnan tehtävä on ottaa kantaa Theraplay Practitoner- ja Ryhmätheraplay-ohjaajakoulutuksessa olevan opiskelijan oikeusturvaan liittyviin asioihin silloin, kun näkemykset koulutusta järjestävän yhdistyksen ja opiskelijan kesken poikkeavat toisistaan. Toimikunta kokoontuu silloin, kun sille ilmenee tarvetta.

Nauhojen mukana lähetettävät lomakkeet

Enhanced-Session-Supervision-Form

Intermediate felf-descrition by dimension (Midterm form)

Final self-description by dimension (Final form)

Midterm-final Checklist (midterm-final-Checklist)