MIM-Koulutusohje

MIM-Koulutusohje

MIM-KOULUTUSOHJEET THERAPLAY-TERAPEUTIN/PÄTEVYYDEN KOULUTUKSESSA

Laatijat: Theraplay-kouluttajat Saara Salo ja Minna Laakso /Suomen Theraplay-yhdistys ry

Yleiset tavoitteet:

Jokaisen Theraplay Practitionerin tulee osata tehdä MIM eri ikäisille lapsille, ymmärtää mitä keskeisiä vuorovaikutusilmiöitä sen avulla havainnoidaan, osata antaa terapeuttinen palaute sekä suunnitella Theraplay-hoito sen pohjalta. Yhdistyksen tarjoama MIM-koulutus koskee MIMin käyttöä vain osana Theraplay-terapiaprosessia. Huom. Laajemmat havainnointikoulutukset tai opiskelu MIMin käytöstä osana muuta potilas/asiakastyötä tapahtuvat muiden tahojen tarjoamina pidempinä koulutuksina. Esimerkiksi pisteytyssysteemien opiskelu tapahtuu vain näillä laajemmilla kursseilla.

Jokaisen koulutettavan on suositeltavaa tutustua MIM-vuorovaikutuksen havainnointioppaaseen (Salo, S., & Mäkelä, J., 2006, Psykologien Kustannus Oy). Tässä oppaassa on kuvattu MIM havainnoinnin yleiset toteuttamisohjeet, palautteen antamisohjeet sekä havainnointiohjeet.

Käytännössä:

Koulutukseen kuuluu kaikilla 1) MIM-teemapäivään osallistuminen (1/lukuvuosi) ja 2) 4:n kirjallisen MIM-raportin tekeminen, jotka esitetään erillisillä MIM-työnohjauspäivillä (2/per lukuvuosi). Poikkeustapauksissa on mahdollista sopia oman työnohjaajan kanssa raportin hyväksymisestä työnohjausryhmässä.

MIM-Teemapäivä

Teemapäivän aikana käsitellään kahden esimerkkiperheen MIM-havainnointi. Tavoitteena on havainnollistaa eri tavoin (laadullisesti ja määrällisesti) vaurioituneiden vuorovaikutusmallien tunnistamista ja pohtia miten käyttää tätä tietoa hoidon suunnittelussa. Esimerkeissä fokusoidaan ns. tyypillisiin tapauksiin, so. vältteleviin/passiivisiin, ristiriitaisiin/vastustaviin vuorovaikutusmalleihin. Päivän aikana käsitellään myös palautteen antamista osana terapeuttista prosessia.

Kirjallinen raportointi

Kirjalliset raportit tehdään eri vaiheissa omaa kouluttautumista. Järjestys on ohjeellinen; oleellista on, että raportteja tehdään vähintään 2 ennen puoltaväliä omaa kouluttautumista. Raportit kirjoitetaan ohessa tulevan jäsennyksen mukaisesti. Raportit toimitetaan ko. päivän työnohjaajalle viimeistään 2 viikkoa ennen työnohjausta.

 • rekisteröitymisnauhan tai 1.hoidon yhteydessä

 • 3-4. hoidon kohdalla

 • 6. hoidon kohdalla

 • 9. hoidon kohdalla

Kirjallisiin raportteihin liitetään myös seuraavat tiedot:

 • kuvaus perhetaustasta

 • miksi on tullut havainnointiin

 • suunnitelma palautteesta

 • Theraplay-hoidon suositus tai kuvaus jo alkaneesta hoidosta

Ohjeet kirjallisia MIM-raportteja varten
 • Kirjallisen raportin tulee olla selkeä, hyvää suomenkieltä (kokonaiset lauseet) ja vastata kysymyksenasetteluun. Raportissa noudatetaan mukana tulevaa jäsennysmallia tai käsitellään muuten Theraplay-hoidon kannalta oleelliset asiat. Oleellista on kuvata vuorovaikutuksen keskeisiä osa-tekijöitä, tunnistaa vuorovaikutusmalli ja antaa hoitosuositus. Kuvailevassa osuudessa pyritään poimimaan johtopäätöskeskeisesti mutta kuvaavasti ko. osa-alueen vahvuudet ja pulmat. On hyvä kuvata sekä vanhemman että lapsen toimintaa. Nauhan tapahtumia ei pureta sellaisenaan (esim. ”hoivatehtävässä lapsi käänsi pois kasvonsa..”) muuten kuin esimerkinomaisesti, esimerkiksi kuvaamaan, mille havainnoille perustaa johtopäätöksensä siitä, että ”lapsi vaikuttaa väistävän äidin hoivaa”. Muutenkin yksittäisten tehtävien kuvauksia sellaisenaan käytetään vain esimerkinomaisesti, ts raportti ei ole kuvallisen ilmaisun litterointia.

 • ole selkeä, looginen – pohdi, mitä havainnoimasi ilmiöt todella tarkoittavat ja millaiseen vuorovaikutusmalliin ne viittaavat

 • käytä ymmärrettävää kieltä – ei ammattislangia, vaikeita termejä

 • kirjoita ‘ vanhemmalle´ – muista, että kaikki kirjalliset lausunnot on vanhemman oikeus saada

 • johtopäätöskeskeinen – keskity löydöksiin, kuvaa esimerkein näitä tukevia yksittäisiä tilanteita

 • positiivinen – löydä kohdat joiden varaan rakentaa!

KIRJALLINEN PALAUTE

MIM-vuorovaikutushavainnointi on puolistrukturoitu menetelmä, missä arvioidaan 9 ennalta määritellyn leikkitilanteen avulla lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta. MIM-vuorovaikutushavainnoinnin pohjalta voidaan tehdä arvio vanhemman kyvyistä ja keinoista rakentaa emotionaalista yhteyttä lapseensa, olla hoivaavassa kontaktissa ja toisaalta haastaa ja motivoida lasta yhteiseen toimimiseen. Lapsen osalta havainnoidaan samoin emotionaalista yhteyttä (mm.luonteva läheisyys, läheisyyden tarpeiden ilmaiseminen) ja toisaalta lapsen motivaatiota ja keinoja olla rakentavasti yhteistyössä vanhempansa kanssa.

Lapsi:

Vanhempi:

Arvioitsija (työnohjaaja):

Ajankohta:

Tutkimuksen syy:

Kuvaus havainnoista:

Vanhemman keinot jäsentää kokonaistilanne:

Vanhemman kehitystasotietoisuus ja kyvykkyys motivoida lasta suoriutumiseen:

Vanhemman kyvykkyys olla tunneyhteydessä lapseen:

Vanhemman kyvykkyys hoivata:

Koonti:

Lapsen havainnointi

Lapsen aito yhteistyökyky, keskittyminen ja suuntautuminen tilanteisiin:

Lapsen aito yrittäminen ja ilo onnistumisesta: Lapsen luonteva emotionaalisessa yhteydessä säilyminen, ja oma aktiivisuus yhteyden rakentamisessa: Lapsen halu asettautua hoivattavaksi ja kyky nauttia läheisyydestä vanhemman kanssa:

Yhteenveto ja suositukset:

SUUNNITELMA THERAPLAY-HOITOA VARTEN

Tulostusversion voit ladata alta:

mim-raporttiohje-2007