Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
14.5.2018

Suomen Theraplay-yhdistys ry/ Theraplay förening i Finland rf (y-tunnus:1596768-7)
Jäsenrekisterin hoitaja:
Sivi Harkoma
info@theraplay.fi

REKISTERIN NIMI

Suomen Theraplay-yhdistyksen jäsen- ja koulutusrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Suomen Theraplay-yhdistys ry tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin pitää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009) 10 §:n mukaan tallentaa nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot. Rekisteriin voidaan kirjata myös jäsenen peruskoulutus sekä Theraplay-koulutuksen vaihe.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat ensisijaisesti jäsenten luovuttamat tiedot Theraplay-kursseille ja -työnohjaukseen ilmoittautumisen yhteydessä, eli rekisterinpitäjän omasta toiminnasta saadut tiedot.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS

Jäsenasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä muilta osin kuin nimen ja Theraplay-pätevyyden osalta.

TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Jäsentietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tilanteissa, joissa jäsenen asioiden hoito välttämättä edellyttää tietojen luovutusta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

SÄHKÖINEN AINEISTO

Kaikki talletettava aineisto on sähköisessä muodossa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Osa sähköisistä tiedoista tallennetaan ulkoiselle kovalevylle ja tietoja käsitellään tietokoneella, jota ei ole kytketty verkkoon. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli jäsen haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.